eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
eleznin stanica Lubenk
Peter, 06.11.2010 (45653 pretan)

elezniná stanica Lubeník leí na jednokoajnej miestnej trati 165 Plešivec – Murá v km 25,4 medzi stanicami Jelšava a Revúca. elezniná tra z Plešivca do Muráa bola do prevádzky uvedená 22. novembra 1893. Stanica je orientovaná v severojunom smere. Stanica dostala svoju súasnú podobu v sedemdesiatych rokoch minulého storoia, kedy bola vykonaná jej rozsiahla prestavba.

Rekonštrukcia a rozšírenie stanice v Lubeníku súviselo s predchádzajúcou výstavbou novej magnezitky v Lubeníku (LuNZ, dnes Slovmag) a zvýšením produkcie magnezitových produktov. Do novej stanice bola zaústená nová vleka magnezitky v Lubeníku a zárove bola do novej stanice zaústená vleka magnezitky v Jelšave, pre ktorú boli vybudované nové odovzdávkové koaje.
 
st. Lubeník
st. Lubeník 
  
Z pôvodnej stanice sa nezachovalo takmer ni, dokonca aj pôvodná výpravná budova bola zlikvidovaná. Ako chlapec som na starú elezninú stanicu asto chodil, pretoe vlak bol v tom období najpouívanejším dopravným prostriedkom pre väšinu udí. Pôvodná výpravná budova bola jednoposchodová budova MÁV III. kategórie pre miestne trate.
 
Pôvodná výpravná budova stanice v Lubeníku (1.)
st. Lubeník
 
Vleka magnezitky v Lubeníku je do stanice zaústená z juhu i zo severu. Do roku 1989 bol na stanici ulý ruch a vea sa posunovalo, posun vykonávali rušne od manipulaného vlaku. Stanica leí síce na miestnej trati, ale dkou staniných koají a objemom prepravených tovarov, i substrátov, k malým nepatrí. Po roku 1989 došlo k poklesu, ale zatia obe magnezitky produkujú svoje iaruvzdorné výrobky, magnezitové slinky a tehly.
 
Odovzdávkové koajisko pre magnezitku v Jelšave - vpravo tra 165
st. Lubeník 
 
Stanica má štyri dopravné koaje a jednu manipulanú. Pri koaji 1, 2 a 3 je vybudované sypané nástupisko s pevnou hranou. Vybudované bolo i rozsiahle nákladisko s elnou a bonou rampou. Okrem sezónnych ponohospodárskych produktov sa tu poda potreby nakladá aj drevo.
 
st. Lubeník
st. Lubeník
 
Ovládací pult reléovky
st. Lubeník
 
Na oboch vchodoch do stanice sú svetelné vchodové návestidlá s predzvesami. Rovnako sú pri kadej koaji odchodové, resp. manipulané návestidlá AD.
 
Posun sa dá riadi aj odtiato
st. Lubeník 
 
Nová prízemná staniná budova bola vybudovaná alej od koajiska. Okrem sluobných priestorov sa v nej nachádza aj priestranná akáre pre cestujúcich a poklada (dnes asi nefunguje?). Na severnej strane traktu je zabudovaný náhradný zdroj elektrickej energie, ktorý slúi i pre napájanie svetelných návestidiel. Pred staninou budovou je väší prístrešok, ktorý na junej strane koní pri poschodovej obytnej budove, v ktorej sú byty pre elezniiarov.   
 
Severné zhlavie so svetelnými návestidlami
 st. Lubeník
  
Obsluhu stanice, resp. elezninú dopravu, i osobnú, alebo nákladnú, zabezpeuje depo v Plešivci. Zaujímavosou je, e priene popod stanicu preteká potok Chyné, pomenovaný poda susednej obce. Práve poda neho mala svoj názov aj pôvodná stanica „Chynian voda“. V lokalite, kde súasná stanica leí, bola predtým Coburgova zlievare, v ktorej sa vyrábali výrobky zo eleza. Práve elezná ruda sa v okolitých horách predtým aila a spracúvala sa tu v okolí v jednoduchých taviacich peciach. A zaiatkom 19. storoia sa tu v muránskej doline zaal ai magnezit (MgCoO3). Zaujímavosou je tie, e tu pred juným zhlavím stanice bolo do prevádzky uvedené na trati 165 prvé PZZ s elektromechanickými závorami, predtým boli priecestia len s mechanickými závorami, alebo bez závor. Nová elezniná stanica v Lubeníku má len 40 rokov, ale investícia do nej sa vrátila u dávno. Fotografie stanice sú vo fotoalbume. © autor

1. Gustáv Frák: Lubeník, 1997
2. Ing. Jií Kubáek  a kol.: Dejiny elezníc na území Slovenska, 1999

Svisiace lnky:
Nsledky povodne v Lubenku (06.09.2016)
Lubencky vlik (24.07.2016)
Mur pod snehom (17.02.2015)
Murnsky manipulk (2.) (20.09.2014)
Nkladn vlak PS na Gemeri (20.08.2014)
Murnsky manipulk (06.08.2014)
Za murnskou strelou do Mura (01.06.2014)
Murnskou strelou na hradn hry (24.05.2014)
Nvteva elezninho mzea v Lubenku (12.07.2012)
Magda sa vybrala do Mura (19.06.2012)
Merac vlak na Gemeri mj 2011 (26.05.2011)
Desiatky ud sa prili rozli s Murnskou strelou (01.05.2011)
Posledn rozlka... (20.04.2011)
Merac vlak na Gemeri (19.03.2011)
eleznin stanica Revca (01.04.2009)
eleznin stanica Mur (11.03.2009)
Tra 165 Pleivec - Mur popis trate, jej vznik a histria (22.11.2008)
Tra 165: Pleivec - Hucn - Jelava - Revca - Mur (27.09.2007)


Home